Регистрирај .MK домени

.mk и .мкд домените се врвните македонски домени .

МАКС ХОСТИНГ е овластен регистрар на .мк и .мкд домените и е еден од најдобрите во Македонија. Нудиме 100% ваша сопственост на доменитеи гарантираме безбедност на вашите домени. Нарачката за регистрацијата на домените ја правите преку нашиот online систем http://www.maxhosting.mk/clients

и по вашето плаќање ќе го регистрираме доменот во најкус можен рок.

Сепак, пред да направите регистрација на домен, потребно да го прочитате правилникот на МАРНЕТ бидејќи имате целосна одговорност за регистрацијата на доменот како регистрант. 
Регулацијата и управувањето го контролира МАРнет  како јавна установа основана врз основа на член 10 став 1 алинеја 8 и 9 од Законот за основање на Македонската академска истражувачка мрежа МАРне

Регистрицијата може да биде во период од 1 до 10 гдини

Од 1 Април 2014, овластени се неколку компании за регистрација на .мк домени

Македонските домени можат да бидат регистрирани и преку нашата компанија која има склчено договор со МАРнет.

Согласно правилниците на МАРНЕТ, нашата компанија е овластена за регистрација на сите домени односно

.mk, .com.mk, .inf.mk, .org.mk, .net.mk и .мкд (кириличните домени)

Цените за операции со македонсите домени

.mk, .com.mk, .inf.mk, .org.mk, .net.mk и .мкд (кириличните домени)

 

ПЕРИОД 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ 3 ГОДИНИ 4 ГОДИНИ 5 ГОДИНИ 6 ГОДИНИ 7 ГОДИНИ 8 ГОДИНИ 9 ГОДИНИ 10 ГОДИНИ
РЕГИСТРАЦИЈА

800

денари

1400

денари

1980

денари

2550

денари

3110

денари

3650

денари

4100

денари

4530

денари

4910

денари

5260

денари
ОБНОВА

650

денари

1250

денари

1830

денари

2400

денари

2960

денари

3500

денари

3950

денари

4380

денари

4760

денари

5110

денари
ТРАНСФЕР

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари

0

денари